Có 1 kết quả:

yī bǎ sǐ ná

1/1

yī bǎ sǐ ná

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stubborn
(2) inflexible