Có 1 kết quả:

yī zhé liǎng duàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to split sth into two (idiom)