Có 1 kết quả:

yī yōng ér shàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to swarm around
(2) flocking (to see)