Có 1 kết quả:

yī tàn jiū jìng

1/1

yī tàn jiū jìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to check out
(2) to investigate