Có 1 kết quả:

yī huī ér jiù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to finish (a letter, a painting) at a stroke