Có 1 kết quả:

yī yōng ér rù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to swarm in (of people etc) (idiom)