Có 1 kết quả:

yī lǎn zi

1/1

yī lǎn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all-inclusive
(2) undiscriminating