Có 1 kết quả:

yī rì wéi shī , zhōng shēn wéi fù

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. teacher for one day, father for ever (idiom)