Có 1 kết quả:

yī rì zhī jì zài yú chén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) make your day's plan early in the morning (idiom)
(2) early morning is the golden time of the day