Có 1 kết quả:

yī rì zhī yǎ

1/1

yī rì zhī yǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. friends for a day (idiom)
(2) fig. casual acquaintance