Có 1 kết quả:

yī dàn

1/1

yī dàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một khi (giả sử), nếu như, đến khi mà

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một ngày — Nếu một ngày nào — Nhất đán phi thường: Một sớm bất thần, nghĩa là chết. » Dạy mua hai cỗ thọ đường, phòng khi nhất đán phi thường cho ai « (Nhị độ mai).

Từ điển Trung-Anh

(1) in case (sth happens)
(2) if
(3) once (sth happens, then...)
(4) when
(5) in a short time
(6) in one day

Một số bài thơ có sử dụng