Có 1 kết quả:

yī shí bàn huìr

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a short time
(2) a little while