Có 1 kết quả:

yī zhāo yī xī

1/1

yī zhāo yī xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. one morning and one evening (idiom)
(2) fig. in a short period of time
(3) overnight

Một số bài thơ có sử dụng