Có 1 kết quả:

yī mù nán zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. a single post cannot prop up a falling house (idiom)
(2) fig. one is helpless alone

Một số bài thơ có sử dụng