Có 1 kết quả:

yī běn zhèng jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in deadly earnest
(2) deadpan