Có 1 kết quả:

yī běn wàn lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

small capital, huge profit (idiom); to put in a little and get a lot out