Có 1 kết quả:

yī lái èr qù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) gradually
(2) little by little
(3) in the course of time