Có 1 kết quả:

yī gēn shéng shàng de mà zha

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 一條繩上的螞蚱|一条绳上的蚂蚱[yi1 tiao2 sheng2 shang4 de5 ma4 zha5]