Có 1 kết quả:

yī cì yòu yī cì

1/1

yī cì yòu yī cì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) repeatedly
(2) over and over again