Có 1 kết quả:

yī cì zǒng fù

1/1

Từ điển Trung-Anh

lump-sum (finance)