Có 1 kết quả:

yī bù dào wèi

1/1

yī bù dào wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to settle a matter in one go