Có 1 kết quả:

yī bù dào wèi ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to settle a matter in one go