Có 1 kết quả:

yī bù dēng tiān

1/1

yī bù dēng tiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

reaching heaven in a single bound (idiom); (esp. with negative: don't expect) instant success