Có 1 kết quả:

yī qì

1/1

yī qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at one go
(2) at a stretch
(3) for a period of time
(4) forming a gang