Có 1 kết quả:

yī qì zhī xià

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in a fit of pique
(2) in a fury