Có 1 kết quả:

yī qì hē chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to do something at one go
(2) to flow smoothly