Có 1 kết quả:

yī bō sān zhé

1/1

yī bō sān zhé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) calligraphic flourish with many twists
(2) fig. many twists and turns