Có 1 kết quả:

yī liù yān

1/1

yī liù yān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) like a wisp of smoke
(2) (to disappear etc) in an instant