Có 1 kết quả:

yī pào ér hóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to win instant success (idiom)
(2) to become an instant hit