Có 1 kết quả:

yī diǎn lín yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(math.) neighborhood of a point