Có 1 kết quả:

yī wú suǒ huò

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to gain nothing
(2) to end up empty-handed