Có 1 kết quả:

yī wú shì chù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not one good point
(2) everything about it is wrong