Có 1 kết quả:

yī bǎi yī

1/1

yī bǎi yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) faultless
(2) impeccable