Có 1 kết quả:

yī pán sǎn shā ㄧ ㄆㄢˊ ㄙㄢˇ ㄕㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. like a sheet of loose sand
(2) fig. unable to cooperate (idiom)