Có 1 kết quả:

yī mù shí háng

1/1

yī mù shí háng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ten lines at a glance (idiom)
(2) to read very rapidly