Có 1 kết quả:

yī mù liǎo rán

1/1

Từ điển Trung-Anh

obvious at a glance (idiom)