Có 1 kết quả:

yī zhī bàn jiě

1/1

yī zhī bàn jiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to know one and understand half (idiom); a smattering of knowledge
(2) dilettante
(3) amateur