Có 1 kết quả:

yī shí èr niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

to kill two birds with one stone (idiom)