Có 1 kết quả:

yī kuī duān ní

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to infer easily
(2) to guess at a glance
(3) to get a clue