Có 1 kết quả:

yī bǐ gōu xiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

to write off at one stroke