Có 1 kết quả:

yī jiàn shuāng diāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. one arrow, two golden eagles (idiom)
(2) to kill two birds with one stone