Có 1 kết quả:

yī xì liè

1/1

yī xì liè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a series of
(2) a string of