Có 1 kết quả:

yī zhǐ kōng wén

1/1

Từ điển Trung-Anh

a worthless piece of paper (idiom)