Có 1 kết quả:

yī jí bàng ㄧ ㄐㄧˊ ㄅㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) first-rate
(2) excellent (loanword from Japanese 一番, ichiban)