Có 1 kết quả:

yī sī yī háo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) one thread, one hair (idiom); a tiny bit
(2) an iota