Có 1 kết quả:

yī zǒng

1/1

yī zǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) altogether
(2) in all