Có 1 kết quả:

yī jí bàng

1/1

yī jí bàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) first-rate
(2) excellent (loanword from Japanese 一番, ichiban)