Có 1 kết quả:

yī gǔ nǎo

1/1

yī gǔ nǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all of it
(2) lock, stock and barrel