Có 1 kết quả:

yī mài xiāng chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

traceable to the same stock (idiom); of a common origin (of trends, ideas etc)