Có 1 kết quả:

yī liǎn máng rán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) puzzled
(2) bewildered