Có 1 kết quả:

yī zhì xìng xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

consistency effect